Genomförd politik

 

Förbättrad vuxenutbildning med fokus mot bristyrken
Att vara självförsörjande är avgörande för att ta makten över sitt eget liv. Därför är det viktigt med satsningar på utbildningar riktade mot branscher som skriker efter kompetens.

Snabbare lagföring av brott där Malmö ska ingå i en utökad försöksverksamhet
Idag tar det väldigt lång tid att lagföra brott som begås. Därför ska Malmö vara del av en utvidgad försöksverksamhet med snabbare lagföring.

Samordning av arbete mot kriminalitet
För att komma åt brottslighet måste flera aktörer samverka för att motverka en problematik som är både juridisk och social.

Pendlarparkering med låg avgift på Svågertorp
För en grön stad med minskade koldioxidutsläpp behöver det finnas bra möjligheter att välja kollektivtrafiken framför bilen. Pendlarparkeringen på Svågertorp låter dig ställa bilen till en låg kostnad för att smidigt fortsätta resan in till stan med tåg

Utökad kamerabevakning av brottsutsatta platser och evenemang
Extra kamerabevakning sattes upp under exempelvis Malmöfestivalen i år för att stärka skyddet för den som riskerar att utsättas för brott.

Öresundsmetron som Liberalerna drivit i ett decennium finns nu med i stadens översiktsplan
Att knyta Malmö och Köpenhamn närmare varandra är en viktig fråga för att stärka Öresundsregionen som tillväxtmotor. Med ett sammanlänkat tunnelbanenät blir det enkelt att åka från bostaden i Malmö till jobbet i Köpenhamn.

Arbete mot användning av mikroplaster och åtgärder för att motverka spridning till hav och vattendrag
Spridning av mikroplaster skadar naturen. Därför är sargar runt konstgräsplaner, silar i brunnar och borstar för skor viktiga åtgärder för att minska skadeverkningarna av det som finns medan vi arbetar för att andra material ska användas i fortsättningen.

Fri kollektivtrafik för alla 70+
Fri möjlighet för äldre att använda kollektivtrafiken ger både en större möjlighet till en aktiv vardag och en grönare stad

Införande av äldreombudsman
Sedan maj i år har Malmö en äldreombudsman på Hälsa- Vård och Omsorgsförvaltningen för att fånga upp synpunkter och behov hos stadens äldre.

Tillgänglighetssamordnare för funktionsfrågor
Tillgänglighet är en rättighet och den nya tjänsten ansvarar för att ta ett helhetsgrepp kring samordning mellan förvaltningarna. För att Malmö ska vara en stad för alla oavsett funktionsmöjligheter.

Under Liberalerna Malmös första år i styre ökades ambitionerna inom miljö- och klimatarbetet. Resultatet blev att Malmö steg 15 platser i aktuell hållbarhets rakning.

Jämställd utbetalning av försörjningsstöd införs i samband med digitalisering
Liberaler i Malmö har länge kämpat för jämställd utbetalning av försörjningsstöd för att öka många kvinnors ekonomiska makt.

Alla skolor måste tillgodose PRAO för elever i årskurs 8
PRAO är en viktig erfarenhet för unga och för många det första man kan sätta på sin CV. Därför är det viktigt att alla skolor måste garantera den här möjligheten till sina elever.

Insatser för att alla föräldrar ska göra ett aktivt skolval för sina barn
Allt börjar med skolan och det fria skolvalet är en viktig faktor för möjligheten att påverka sin framtid. Vill vi hjälpa fler föräldrar att bli medvetna och ta aktiv ställning till vilken skola ens barn ska gå i.

Busskort till elever i åk 7-9 med längre avstånd till skolan
Möjligheten att välja skola ska inte baseras på tjockleken på familjens plånbok.

Anmälningsplikt vid kränkningar i skolan
Kränkningar och trakasserier är brottsliga handlingar som ska behandlas som sådana. Utsatta elever är en problematik som inte får sopas under mattan.

Inlett arbete för fler lärarassistenter i Malmös skolor
Lärare tvingas idag ägna alldeles för mycket tid åt saker som inte är undervisning. Med lärarassistenter kan läraren fokusera på utbildningen i klassrummet.

Extra resurser till grundskoleförvaltningen för att förbättra elevhälsa och sex- och samlevnadsundervisningen
Elevhälsan och sex- och samlevnadsundervisningen handlar om att eleverna ska må bra. Det är en förutsättning för att lyckas i skolan och framåt i livet.

Kartläggning av ofrivillig ensamhet bland äldre och hembesök till alla 75+
Ofrivillig ensamhet är ett utbrett folkhälsoproblem som orsakar stort lidande. Nu får alla äldre hembesök från kommunen där man informerar om de aktiviteter och mötesplatser som finns. Tidigare fick man bara information om sitt närområde men nu hela staden där deltagande möjliggörs av busskorten.

Ökade skolresultat efter sommarskola
Den elev som inte når upp till målen måste få extra stöd för att göra det. Sommarskolan är ett lyckat exempel på detta.

Betalningsansvar för vandalisering
Den som medvetet förstör något ska betala för det. Punkt.

Under Liberalerna Malmös första år i styret genomfördes flera liberala reformer. Frihet för Fler!

Anonymiserade ansökningsprocesser till offentliga tjänster för att motverka diskriminering
Vi tror på meritokrati. Ditt namn, din ålder eller något annat som inte har med din kompetens att göra ska inte påverka dina möjligheter till arbete.

Bevarade resurser för Malmös bibliotek
Biblioteken är en viktig resurs för att tillgängliggöra kunskap för människor oavsett plånbok. När andra kommuner skär ner på biblioteken värnar vi i Malmö dem.

Intensifierat arbete mot antisemitism och uppmärksammande av förintelsen i offentliga miljöer

  • Samverkansöverenskommelse med Judiska församlingen som skrevs på 2019, innebär åtgärder om 20 miljoner kronor fram till 2023, för att synliggöra judisk kultur, motverka antisemitism och förbättra judars liv i Malmö.
    Samarbetet mellan Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö är uppdelat i tre delar:

    • Församlingen gavs 2,4 miljoner kronor 2019 i uppstartsstöd för att färdigställa sitt utbildningscenter i synagogan. Öppnas nästa år.
    • Från och med 2020 ges församlingen 2,3 miljoner kronor årligen för att kunna stötta stadens arbete med att synliggöra judisk kultur och identitet samt för arbetet mot antisemitism. I det arbetet ingår bland annat visningar av synagogan och högtidlighållandet vid Förintelsens minnesdag.
    • En styrgrupp för arbetet bildas med deltagare från Judiska Församlingen samt stadskontoret, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen.

Fördubblad ersättning inom daglig verksamhet
Habiliteringsersättningen har länge varit för låg. Att höja den är en viktig åtgärd för att se till att alla malmöbor, oavsett funktionsmöjligheter, har en meningsfull vardag.

1250 nyplanterade träd i staden
Vi vill att Malmö ska fortsätta vara grönt och leva upp till att vara parkernas stad.

Tydliga demokratikrav på föreningar som mottar bidrag från Malmö stad
Föreningar som får skattemedel måste ställa upp på gemensamma värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Inrättande av Eleonorapriset för att uppmärksamma initiativ för Malmöbor med funktionsvariationer

Uppförandekod på Malmös badanläggningar
Alla besökare på Malmös badhus får nu ordningsregler när de anländer som personalen kan hänvisa till om någon beter sig illa.

Bevarande av Hagaparken
Vi vill värna Malmös parker och grönytor. Vi behöver bygga mer men det finns gott om yta att exploatera utan att det sker på bekostnad av grönytor.

Sänkning av hyrestaket för LSS-bostäder
LSS är en viktig frihetsreform som vi liberaler värnar. Den som är i behov av en bostad med extra stöd måste kunna ha råd att betala för den och därför är sänkningen av hyrestaket från 7200 till 6000 kronor viktig.

Sedan mandatperiodens början 2019 har flera satsningar gjorts för att öka tillgängligheten och möjligheterna för alla Malmöbor.

Högre byggnationer i fördjupad översiktsplan för Nyhamnen
När staden ska växa är det viktigt för oss liberaler att den gör det smart. Högre hus ger fler bostäder i attraktiva lägen nära kollektivtrafik och möjliggör att använda mark till grönytor exempelvis.

Arbete för att förbättra jämställdhet inom idrotten
Idrottsvärlden är ojämställd. Kvinnodominerade sporter lyfts nu bland annat genom ett nytt ridhus och riktat stöd till insatser för att få tjejer att ta plats inom idrotten i större utsträckning.

Antaget planprogram för byggnation av stadionområdet
Med den nya stadion frigörs stora ytor centralt i Malmö för bostäder och andra verksamheter som behövs i en växande stad.