Vår politik

Malmö kan bättre


Malmö ska vara och förbli en öppen, välkomnande och inkluderande stad, även i tuffa tider. En stad som blickar framåt, utan att blunda för de problem som trots allt finns och måste tas itu med. En framgångsrik stad som växer, dit både människor och företag vill flytta. En stad med mod där alla ges möjlighet att bidra till och ta del av den positiva utvecklingen. Ett sådant samhälle tjänar alla på.

En stad som håller ihop kräver att vi tillsammans står upp för ett öppet och tryggt Malmö. För alla – oavsett vem du är, var du kommer ifrån och var i Malmö du bor. Oavsett vart du är på väg.

Men med de förutsättningar vi har skulle vi kunna prestera betydligt bättre. Vi liberaler kommer alltid att vara en röst för att det ska löna sig med utbildning, ansvar, erfarenhet, ambitioner och att göra rätt för sig. Vi prioriterar skola, äldreomsorg och att motverka psykisk ohälsa bland unga framför prestigebyggen, byråkrati och tvivelaktiga projekt.

Alla Malmöbor ska kunna forma sina liv så att just deras dröm blir verklighet. Därför lovar vi inte allt, men vi ger allt.

Våra vallöften

1. Alla barn ska klara grundskolan med fullständiga betyg i en skola som har höga förväntningar och fokus på kunskap och studiero. Fler lärare i klassrummen, utvidgad läxhjälp och lovskola gör att fler uppnår sin fulla potential.

2. Alla elever, oavsett bakgrund, ska få den hjälp och stöd de behöver. Vi lovar fler spets-och profilutbildningar till elever som behöver utmanas och större satsning på elevhälsan för elever i behov av särskilt stöd. Ingen ska lämnas utanför.

3. Egen inkomst ger frihet och självförtroende, därför vill vi fortsätta prioritera jobb före bidrag. Alla som kan ska jobba – fler ska gå från bidrag till att bidra genom bättre matchning kombinerat med fler yrkesutbildningar och lärlingsjobb.

4. Vi vill förenkla för företag att etablera sig och skapa jobb i Malmö. Mindre byråkrati förbättrar stadens service gentemot företagare.
Pendlingen över Öresund ska bli smidigare med en ny metro och förbättrat skatteavtal.

5. Alla Malmöbor ska vara trygga i sin stad. Det innebär tryggare utemiljöer genom bättre belysning, städning, kamerabevakning och fler kommunala ordningsvakter i samverkan med polisen. Med tidiga sociala insatser, en bra skola och samverkan mellan olika aktörer bryter vi kriminella mönster.

6. Malmöborna ska känna sig trygga genom hela livet. En lunchbonus för årsrika bryter ensamheten och skyddet mot äldrebedrägerier förstärks. Du ska ha rätt
att bo tillsammans med din partner på äldreboende och kunna välja hemtjänst.

Framtiden börjar i klassrummet

Friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. Kunskap bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att fatta egna självständiga beslut. Det är därför som vi liberaler arbetar så envist för en bättre skola. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska kunna utvecklas i det svenska skolsystemet. Klassresan börjar i klassrummet. En likvärdig skola av hög kvalitet är den bästa investeringen ett samhälle kan göra.

En bra skola måste få kosta. Liberalerna har alltid prioriterat skolan i kommunens budgetarbete. Denna prioritering kommer att bli allt viktigare i framtiden med tanke på det stora antal nyanlända barn som kommit till Malmö och som också ska möta en skola som fungerar för dem.

Ett Malmö som håller ihop

De senaste åren har Sverige, och Malmö, tagit emot ett stort antal asylsökande och nyanlända. Detta ställer stora krav på vår integrationspolitik.

Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration i det svenska samhället. Passivitet och bidragsberoende måste minska, därför är det även viktigt att ersättningar från samhället kopplas till deltagande i olika insatser, såsom utbildning och praktik.

Vi vill att asylsökande och nyanlända som kommer till Malmö får ta del av samhällsinformation där både skyldigheter och rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet betonas.

Politiskt program 2022-2026


I vårt politiska program Ett Malmö som håller ihop hittar du alla detaljer om vår politik fram till 2026.

Alla har rätt att leva inte bara överleva

En av liberalismens utgångspunkter är att se varje människa som den individ han eller hon är, och inte som representanter för kollektiv. Vi kämpar för att varje enskild människa ska ha makten över sitt eget liv, kunna göra sina egna livsval och fatta sina egna beslut i vardagen.

Därför värnar vi särskilt mycket om att samhället ska underlätta för dem som behöver lite extra hjälp i vardagen, istället för att tvinga dem att leva på ett visst sätt. Det handlar till exempel om att ge äldre ökad valfrihet inom äldreomsorgen. Men det handlar också om att värna om rätten till assistans för personer med en funktionsnedsättning. I Liberalernas Malmö är det självklart att varje Malmöbo har rätt att leva inte bara överleva! För att även den med funktionsvariation ska ges möjlighet att leva ett självständigt och delaktigt liv är samhällets stöd i form av personlig assistans och andra insatser avgörande.

De gångna åren har regeringen valt besparing framför att möjliggöra människors rätt att leva ett värdigt liv. Det kommer vi liberaler aldrig någonsin att acceptera. När staten backar behöver vi som kommun ta ett större ansvar. Därför tillskjuter vi extra medel för att korta handläggningstiderna, och för att tillgodose alla Malmöbor med rätt till assistans.

En annan viktig satsning är att återställa de chockartade hyreshöjningarna, som många boende i gruppbostäder enligt LSS fått utstå. Detta innebär en sänkning från dagens 6 200 kronor till 5 000 kronor per månad. Samtidigt införs en modell för indexuppräkning av högsta hyresnivån för att undvika framtida chockhöjningar. Ingen annanstans hade vi tolererat hyreshöjningar med upp till 24 procent från en dag till en annan. De svagaste i samhället ska försvaras, inte utnyttjas.

Malmö – högt, grönt och hållbart

Redan 2050 beräknas Malmö vara en halvmiljonstad. Det ställer höga krav på vår samhällsplanering de närmaste decennierna. Vi behöver förberedda för att ytterligare 170 000 Malmöbor, kommer att bo, leva och verka på ungefär samma yta som idag. För att vi ska klara av det måste vi bygga högt, grönt och hållbart.

Miljöfrågan är vår generations ödesfråga. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för dagens Malmöbor att leva ett gott liv utan att vi kompromissar framtida generationers möjligheter till detsamma. Malmös miljömål är bra men det räcker inte när måluppfyllelsen är låg. Därför behöver vi nu ta krafttag för att stärka miljöarbetet så att vi i framtiden når de ambitiösa miljömål som är uppsatta.

I en klimatsmart stad är infrastruktur avgörande för att på ett miljömässigt sätt förflytta sig runt i staden och ut i världen. I två decennier har Malmöliberaler drömt om och kämpat för att en öresundsmetro ska bli verklighet. Äntligen tas nu de första politiska stegen mot att denna liberala dröm tillika oerhört viktiga infrastruktursatsningen blir verklighet.

Frihet är också att vara trygg där du bor

Rättsstaten är en grundbult för det liberala samhället. För den som är rädd, är inte fri. Det vet alla som skyndat hem från sista bussen med nyckelknippan mellan fingrarna och andan i halsen. Eller som har väntat på en polis som inte kunde komma just dit, just då.

Det viktigaste arbetet för att minska brottsligheten är brottsförebyggande. Det handlar om en bra politik för jobb, skola och integration.

Men det behövs också ett rättsväsende för att se till att saker och ting blir rätt när det ändå gått fel. Därför vill vi ha fler och synligare poliser. I väntan på att staten fixar detta vill vi att kommunen anlitar kommunala trygghetsvakter på brottsutsatta platser, till exempel vid centralstationen.