Klimat och miljö

För kommande generationer

Vi vill ha ett Malmö som är hållbart också för våra barn, barnbarn och kommande generationer. Därför är klimatpolitiken vår tids största ödesfråga. På grund av mänsklig aktivitet så håller klimatets balans på att rubbas, den biologiska mångfalden minskar och havsmiljön är allvarligt skadad. Vi tror att ekonomisk tillväxt kan skapa resurser för att lösa den kris som vi själva har satt oss i, och att forskning och teknologiska framsteg är grundläggande förutsättningar för att vända den negativa utvecklingen.

Politik som gör skillnad

Liberalerna har en klimat- och miljöpolitik som riktar in sig på målet, snarare än medlen för att nå till målet. Vi ser inget värde i sig självt att exempelvis förbjuda personbilar i delar av, eller i hela städer – samtidigt som vi ser en utveckling av nya klimatsmarta fordon i rasande fart. Däremot ser vi ett värde i att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn, och det kan samhället lösa genom exempelvis elektrifiering av vägar och fordon, eller bra kollektivtrafik. Där finns den fundamentala skillnaden mellan oss och en del andra partier. Vi låter vår politik styras av målet vi vill nå till, och av teknikoptimism. Istället för att beskatta och förbjuda eller subventionera det som är häftigt för tillfället. För att lösa klimatkrisen måste en mångfald av tekniska och samhälleliga lösningar till, inte ett fåtal som är särskilt utvalda av politiker.

Sedan Liberalerna gick in i styret av kommunen 2018 så har Malmös klimatarbete fått sig en ordentlig skjuts framåt. Aldrig tidigare har det budgeterats så mycket för klimat- och miljöarbete i Malmö som i den första budgeten Liberalerna förhandlade fram. Vi har också satt igång flera stora arbeten som kommer att löpa över många år, men som har potential att ge enorma effekter på Malmös klimatpåverkan. Bland annat ett arbete med ett delvis kommunägt energibolag för förnyelsebar energi som kan utnyttja de många tomma taken i Malmös industriområden. Vi har också ambitionen att göra Sysavs förbränningsanläggning i Malmö i det närmaste klimatneutral genom satsningar på Carbon Capture (CCS/CCU), även om det också krävs nationella styrmedel för att ett sådant projekt ska bli klart. Men också arbetet med Liberalernas idé från 00-talet om en Öresundsmetro har gått framåt. Utöver de här större projekten har vi också planterat fler nya träd för både den biologiska mångfaldens och för trivselns skull, grönytefaktorn (grönyta per bostad i nybyggnation) har ökat och vi har snart ny resepolicy och miljöprogram igång.

 

Men de stora klimat- och miljöproblemen löser vi inte på en mandatperiod. Även om tempot har skruvats upp väsentligt så tror vi att Malmö också de kommande åren kommer att behöva Liberal klimat- och miljöpolitik, som gör skillnad på riktigt.

Ett klimatneutralt Malmö

I Malmö har vi goda förutsättningar att bli klimatneutrala, och tids nog kanske även klimatpositiva – alltså att Malmö tar bort mer växthusgaser från atmosfären än vad vi tillför. Det är nära till det mesta i Malmö, och därför har vi bra förutsättningar för ökat resande med både cykel och kollektivtrafik. Samtidigt kommer Malmö att växa fort fram till åtminstone år 2050, och då kan vi binda koldioxid för lång tid genom att bygga klimatsmart, exempelvis i trä.

Vår politik i ett nötskal

  • Liberalerna tror på en klimat- och miljöpolitik där det ska vara lätt att göra rätt. För att fler ska välja cykeln behöver det finnas bra cykelvägar, för att fler ska resa kollektivt så måste vi ha bra kollektivtrafik – ja du fattar!

 

  • Liberalernas klimat- och miljöpolitik vill ta tillvara på de resurser som tillväxt skapar. En klimatpolitik som minskar tillväxten berövar samhället på resurser som behövs för omställningen – hur ska vi bygga fler vindkraftverk om mängden pengar blir mindre?

 

  • Liberalernas klimat- och miljöpolitik är teknikoptimistisk. Vi tror att tekniska framsteg tillsammans med satsningar från det offentliga kan vända utvecklingen! (visste du till exempel att det finns många företag som har utvecklat olika tekniker för hur man kan suga ut koldioxid direkt från atmosfären? Vi vet, det är superballt!)

 

  • Malmö och Sverige behöver en Öresundsmetro för att fler ska kunna resa snabbt och smidigt över Öresund! På så sätt frigör vi också utrymme på dagens Öresundsbro för fler godståg, och kan på så sätt spara in utsläppen från upp till 610 000 lastbilar per år (mer än en lastbil i minuten).

 

  • Vi vill ha mer lokal och förnybar energiproduktion! Det finns många ytor i Malmö som inte utnyttjas till sin fulla potential, exempelvis taken på många industribyggnader. Fler solceller kan med fördel placeras där. (vilket också kan avhjälpa effektbristen som sydvästra Skåne lider av)

 

  • Fler och bättre cykelvägar i Malmö. Vi vill att det ska gå snabbt och smidigt att röra sig med cykel i Malmö, då kommer fler också att välja cykeln.

 

  • Det ska bli lättare att ladda en elbil i Malmö. Det kan innebära både fler laddstolpar och elektrifierade vägar, där bilen kan ladda samtidigt som den kör.

 

  • Vi vill bygga mer klimatsmart, med siktet inställt på klimatneutralt byggande.

 

  • Vi vill klimatsäkra Malmö. Oavsett vilka åtgärder som vidtas i världen de kommande åren så är det ett faktum att klimatförändringarna kommer att bli värre – frågan är bara hur illa det blir. När isarna i Arktis, Antarktis och i glaciärer runt om i världen smälter så stiger havsnivåerna. Därför behöver vi säkra Malmös kustremsa. I framtiden kommer kraftiga regn också att bli vanligare, så vi behöver också planera och bygga staden för att kunna klara kraftigare regn.