Politik A-Ö

Vår politik per politikområde


På den här sidan kan du läsa mer om Liberalerna Malmös politik inom respektive politikområde. För ett Malmö där varje människa har friheten att förverkliga sina egna drömmar och växa och utvecklas.

Assistans

Alla ska kunna förverkliga sig själva, med eller utan funktionsnedsättning. Det är en grundläggande liberal utgångspunkt. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Det var vi liberaler som utvecklade LSS - lagen om stöd och service till funktionshindrade. Vi tycker att det är fullständigt oacceptabelt med de indragningar som nu har gjorts av vissa funktionsnedsattas assistansrätt. Assistansen är en förutsättning för att dessa människor ska kunna leva ett fritt liv. Det är någonting vi har tagit, tar och kommer ta strid för.

Bostadsbyggande

Frihet är att sätta nyckeln i låset till första egna lägenheten. Tyvärr är det många som idag måste stå lång tid i kö innan de kan få sin första bostad. Efterfrågan på bostäder är stor i Malmö stad, unga vill flytta hemifrån, äldre vill bo kvar i staden – men kanske i en mindre och mer praktisk bostad.

Redan 2050 beräknas Malmö vara en halvmiljonstad. Det ställer höga krav på vår samhällsplanering de närmaste decennierna. Vi behöver förberedda för att ytterligare 170 000 Malmöbor, kommer att bo, leva och verka på ungefär samma yta som idag. För att vi ska klara av det måste vi bygga högt, grönt och hållbart..

Malmö Sweden

Integration

Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån och därför måste parallellsamhällen motverkas. Svensk lagstiftning gäller alla i vårt land och rättsstaten måste skydda individen. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom mer kunskap men också strängare straff.

Alla asylsökande och nyanlända ska tidigt ta del av obligatorisk samhällsinformation. Viktiga frågor för vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle inklusive hedersförtryck, antisemitism och hbtq-personers rättigheter ska lyftas. Den som väljer att bli medborgare ska göra ett språk- och samhällstest.

Jämställdhet och jämlikhet


Det finns inget viktigare för oss liberaler än att varje människa, oavsett bakgrund, ska ha friheten att kunna bestämma över sitt eget liv. Jämställdhet och jämlikhet är därför frågor som ligger oss väldigt varmt om hjärtat.

För oss är det inte din bakgrund, utan dina egna ambitioner och val i livet, som ska styra din framtid. Oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, funktionshinder eller motsvarande. Därför ska också rasism, sexism och alla dess avarter bekämpas kraftfullt.

Kultur, idrott och föreningsliv

I Malmös kommun ska vi alla kunna känna att vi är del av ett gemensamt samhälle med tillgång till ett gemensamt kulturliv, men också med möjlighet att utveckla våra egna kulturella särarter. I ett samhälle i kulturell blomstring skapas kulturen på enskilda individers initiativ, samtidigt som kommunen kan stödja genom utbildning och verksamhetsbidrag. Kommunens roll är att underlätta och stödja kreativa individer och grupper som skapar Malmös kulturella miljö.

Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för såväl folkhälsan som demokratisk fostran. Vi vill utveckla samarbetet med idrottsföreningarna. Vi vill även öka utrymmet för fysiska aktiviteter på annat sätt än genom det traditionella föreningslivet, bland annat genom att skapa fler miljöer och bättre förutsättningar för spontanidrott. Det är viktigt att lyssna på ungdomarnas önskemål i utformandet av det kommunala fritidsutbudet. Fokus ska ligga på barns och ungdomars idrottande.

Klimat och miljö

Vi vill ha ett Malmö som är hållbart också för våra barn, barnbarn och kommande generationer. Därför är klimatpolitiken vår tids största ödesfråga. På grund av mänsklig aktivitet så håller klimatets balans på att rubbas, den biologiska mångfalden minskar och havsmiljön är allvarligt skadad.

Skatter

För att du ska kunna gå i skolan, få sjukvård och hjälp av polisen behöver vi betala skatt. För att bygga en stark välfärd behöver skattesystemet vara utformat så att det gynnar strävsamhet, flit och ambition. Idag är det svenska skattesystemet utformat så att det motverkar det som bygger välstånd. Därför behöver Sverige en ny skattereform.

På sikt vill vi som liberalt parti ha ett så lågt skattetryck som möjligt – i kombination med fortsatt stora ambitioner vad gäller kärnan i vår gemensamma välfärd. Det är fullt genomförbart om man skalar bort allt som Liberalerna tycker att det offentliga ska låta bli att ägna sig åt.

Skola och utbildning

Friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. Kunskap bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att fatta egna självständiga beslut.

Det är därför som vi liberaler arbetar så envist för en bättre skola. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska kunna utvecklas i det svenska skolsystemet. Klassresan börjar i klassrummet. En likvärdig skola av hög kvalitet är den bästa investeringen ett samhälle kan göra.

Socialpolitik


Socialliberal politik handlar om att ge varje individ så stora möjligheter att utvecklas och förverkliga sig själv och sina drömmar samtidigt som det finns ett grundläggande trygghetssystem i botten.

Liberalernas politik präglas av incitament för att gå från bidragsberoende till egen försörjning. Vår socialpolitik präglas av frihet under ansvar och förväntningar på den enskilde. Det innebär att stödåtgärder ska gå till den som har behovet av stöd medan exempelvis bidragsfusk ska upptäckas och motverkas tidigt.

Vi sätter stort värde i de förebyggande insatserna, till exempel för barn med föräldrar som lider av psykisk ohälsa, barn vars föräldrar har missbruksproblematik, barn som gått igenom svåra skilsmässor och vårdnadstvister eller barn som väntar på uppehållstillstånd för sig och sin familj.

Studenter och unga


Den psykiska ohälsan bland studenterna är alarmerande. Detta tar vi liberaler på allvar och vill på olika sätt stödja studenterna i deras arbete med ohälsa och bostäder.

En tydlig dialog mellan studenterna och politiken efterfrågas. Vi behöver utveckla samarbetet med studenterna. Studenter som är engagerade i Malmö är en framtida tillgång för alla.

Trafik och infrastruktur

Trygghet och säkerhet


Frihet är också att vara trygg där du bor. Brottsligheten i Malmö har minskat de senaste åren och i trygghetsbarometrar upplever Malmöborna att tryggheten ökar. Men vi ska bli ännu tryggare. Liberalerna vill att kommunen, i nära samverkan med andra, arbetar aktivt med brottsförebyggande åtgärder.

Liberalerna vill att brottsliga handlingar ska få konsekvenser och att fokus i större utsträckning måste handla om brottsoffret, inte bara förövaren. Föräldrar har ett viktigt ansvar för sina barn. Den som har svårigheter att klara föräldrarollen måste tidigt erbjudas stöd, hjälp och utbildning.

Äldreomsorg


Pensionärer/seniorer omfattar en grupp med en åldersskillnad på över 30 år. Det är en mycket heterogen grupp, med helt olika intressen och behov. Därför behöver också äldreomsorgen anpassas efter den enskildes önskemål. Individens behov av service och omsorg, rätt att välja och rätt till självbestämmande ska ställas i centrum.

Vi vill ge äldre större självständighet genom modern teknik, till exempel robotarm med sked eller självtorkande- och spolande toaletter. Den utbredda ensamheten tror vi kan motverkas genom exempelvis måltidsvänner - ideellt arbetande personer som äter tillsammans med den äldre.