Fritid och kultur

Fritids och Kulturens Malmö

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal fritid- och kulturpolitik. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning. Idrotts- och fritidsverksamheten i Malmö är viktiga samlingspunkter där Malmöbor möts över traditionella sociala gränser. Det vill vi främja. Vi vill se en fri och självständig rörelse som fostrar människor i demokratiska värderingar.

Värna biblioteken
Biblioteken i Malmö spelar en central roll i staden. Både för kunskapsinhämtning och som kultur- och bildningscentra. För oss Liberaler är det av yttersta vikt att alla stadens bibliotek; stadsbibliotek och områdesbibliotek såväl som skolbibliotek, får resurser för att fortsätta med sitt viktiga uppdrag. Inte minst bör bibliotekens demokratiska uppdrag värnas och stärkas.

Alla har rätt till idrott och fritidsaktiviteter.
När det gäller fritidsaktiviteter så råder det stora skillnader i Malmö beroende på vart man bor. Det är därför viktigt att aktiviteter som genomförs når ut till alla och har en bra fördelning mellan unga tjejer och killar. Vi vill att alla har rätt till samma möjligheter och chanser i livet, oavsett bakgrund eller kön. Att alla ska har rätt att drömma om att få stå högst upp på piedestalen och skriva historia.

Kultur är till för alla.
Detta gäller inte minst våra yngsta medborgare. Liberalerna vill satsa särskilt på barn- och ungdomskulturen. Alla barn, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska få ta del av Malmös kulturutbud. Vi vill införa en kulturcheck som ska möjliggöra alla barns rätt till kultur och fritid.

Vår politik i ett nötskal


  • Ökade resurser till Malmös bibliotek

  • Ett nytt konstmuseum

  • Tydliga demokratikrav på föreningar

  • Alla barn ska få delta i kommunens fritidsaktiviteter

  • Medlemskap för barn och unga på våra simanläggningar för att öka tryggheten och ordningen