Bostadsbyggande

Boende & Tillgänglighet

Malmö är och ska fortsätta vara en tillväxtmotor i Skåne. Det kräver att Malmö har attraktiva bostäder så att inte bara företag, utan även människor väljer att flytta hit. Vi vill se fler attraktiva bostadsområden, en förändrad hyressättning som möjliggör både billigare och dyrare bostäder och variation i stadsbilden. Vi vill också se mer av blandad bebyggelse, Malmö ska inte vara en stad med enbart hyresrätter, bostadsrätter eller villor med liknande arkitektur i separata områden. Vi vill ha en estetiskt tilltalande stad med en blandning av såväl boendeformer som arkitektur i flera områden.

Bostäder som möter olika behov

Tillgängligheten i Malmö måste öka. Alla ska kunna ta del av Malmö och stadens utbud. För oss Liberaler är en reformerad bostadsmarknad nyckeln till framtiden. Vi tror inte att hyresregleringar och dagens höga ränteavdrag är till gagn för samhället, för i praktiken leder bägge delarna till att socioekonomiskt utsatta grupper subventionerar ett bättre boende för dem som redan har det bra. Vi tror, och vet med exempel från utlandet, att en friare hyressättning kan skapa förutsättningar för en större variation i bostadsbyggandet, där det kan finnas en bostad för alla. Friare hyressättning ger möjlighet till lägre hyror, och motverkar subventioneringen av det som borde vara dyrare bostäder för dem som redan har det gott ställt.

Malmö –grönt och hållbart

Det är en stor efterfrågan på bostäder i Malmö. Unga vill flytta hemifrån, äldre vill bo kvar i kommunen – men kanske i en mindre och mer praktisk bostad. Samtidigt kommer nya svenskar och människor från andra delar av Sverige för att arbeta eller flytta tillbaka till sin hemstad. Redan 2050 beräknas Malmö vara en halvmiljonstad. Det ställer höga krav på vår samhällsplanering de närmaste decennierna. Vi behöver förbereda för att ytterligare 170 000 Malmöbor kommer att bo, leva och verka på ungefär samma yta som idag. För att vi ska klara av det måste vi bygga högt, grönt och hållbart. Hög och tät bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen gör dels att fler på ett enklare sätt kan använda sig av kollektivtrafik för sina resor, men det gör också att vi inte behöver ta lika mycket av jordbruksmarken och naturen runt om Malmö i anspråk för nybyggen. Hållbart bygger vi genom höga klimatkrav, så att vi inte underminerar framtida Malmöbors möjlighet att leva som vi gör idag.

Liberalerna vill också minska regleringen vid nybyggnation. I Sverige har vi oerhört mycket reglering kring hur bostäder ska byggas. Alltifrån fönsterlägen, till ljudnivåer och planlösning regleras. Flera av de mest populära adresserna i Sverige hade inte fått byggas idag, bland annat på grund av bullerregler. Det gäller exempelvis centrala bostäder i Stockholm och Göteborg. Därför borde bullernivåer mätas på insidan av en bostad, och inte på utsidan, för att ta ett exempel. Alla de här regleringarna leder till att det blir dyrare att bygga bostäder i Sverige, vilket i förlängningen leder till högre hyror och priser än nödvändigt.

Bostadsbyggande som motverkar segregation

För att möta alla dessa människors olika behov i varierande livssituationer krävs för det första att det byggs bostäder och för det andra att det byggs med mångfald i utbudet både avseende storlek, kostnad och upplåtelseformer. Det behövs hyresrätter i varierande storlekar och med varierande hyror, och samma sak gäller bostadsrätter och äganderätter. Det måste även i Malmö ges möjlighet till att förverkliga sina boendedrömmar och attrahera mer resursstarka människor att vilja bo kvar och flytta till Malmö. Då stärker vi skattekraften och skapar förutsättningar för en bra välfärd. För att motverka segregation måste varje område i görligaste mån möta olika boendebehov, vara trivsamma och främja liv och rörelse. Flera mätningar har visat att när bostadsområden är välskötta, städade och inbjudande i sin utemiljö så minskar otryggheten.

Vår politik i ett nötskal

  • Bygg tätt och högt i kollektivtrafiknära lägen. För att minimera utnyttjandet av jordbruksmark och naturen runt omkring Malmö så behöver vi förtäta staden. Det gör vi bäst i kollektivtrafiknära lägen, där fler människor kan använda klimatsmarta färdmedel.

 

  • Malmö ska vara en grön stad. Vi har sedan vi gick in i styret ökat grönytefaktorn i Malmö, alltså den mängd grönyta som måste finnas för varje ny bostad. Parker och andra grönområden höjer såväl trivseln som den ekologiska hållbarheten. Därför vill vi fortsätta göra Malmö till en grön stad.

 

  • Malmö ska vara en cykelstad. I Malmö ska det vara enkelt och snabbt att ta sig fram med cykel, därför vill vi fortsätta bygga ut Malmös cykelvägar.

 

  • Vi tror på bilens framtid. Vi tror varken att bilen eller människors behov av bil kommer att försvinna bara för att vi bygger bort infrastrukturen för bilen. Många tekniska framsteg görs i bilindustrin, och vi finner det osannolikt att personfordon med förbränningsmotorer kommer att vara dominerande framöver. Därför ska inte bilen motarbetas på ett orimligt sätt, som gör det omöjligt att använda sådana fordon i framtiden. Istället kan vi hjälpa omställningen genom exempelvis elektrifiering av vägar.

 

  • Malmö ska vara en vacker stad. Vi vill bygga Malmö vackert. En stad med mycket av god arkitektur är trevligare än en stad där arkitekturen får stå tillbaka.

 

  • Malmö ska byggas klimat- och miljömässigt hållbart. För att klara av klimatkrisen så räcker det inte att vi källsorterar eller flyger mindre. Vi måste också bygga våra städer hållbart. Byggsektorn står för ungefär en femtedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige, till stod del på grund av användningen av betong. Därför måste vi tänka om i bostadsbyggandet och bygga mer klimatsmart.

 

  • Fler villor i Malmö. I Malmö byggs det inte tillräckligt många enfamiljshus eller småhus (villor/radhus). Många som önskar den typen av bostad flyttar istället till grannkommunerna. Därför har vi i styret drivit igenom att 400 fler enfamiljshus ska byggas de kommande åren, och det vill vi fortsätta med.