Skola och utbildning

Framtiden börjar i klassrummet

Friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. Kunskap bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att fatta egna självständiga beslut.

Det är därför som vi liberaler arbetar så envist för en bättre skola. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska kunna utvecklas i det svenska skolsystemet. Klassresan börjar i klassrummet. En likvärdig skola av hög kvalitet är den bästa investeringen ett samhälle kan göra. Vi kan inte acceptera att så många unga lämnar skolan med ofullständiga betyg.

Vi jobbar för en skola som ger elever och lärare arbetsro, en skola som utvärderar kunskap fortlöpande för att se vem som behöver extra stöd – eller extra stimulans – och som ger varje elev möjlighet att också utvecklas socialt och emotionellt.

Skolan först

Varje barn har rätt till en bra skolgång. Oavsett om du är pojke eller flicka, om du är född i Sverige eller om du kom hit igår, om du har något funktionshinder, eller om du är särskilt intresserad av matte. För att alla barns unika behov ska kunna tillgodoses är det viktigt att det finns en mångfald av skolor att välja mellan. Skolan ska också hålla samma höga kvalitet oavsett var i staden du bor. Tyvärr är det inte så idag. Barn i socioekonomiskt svagare områden har inte samma förutsättningar att lyckas i skolan som andra. Det kommer vi Liberaler aldrig att tolerera.

Kunskap och kvalitet i centrum

I den svenska skolan ska alla elever få en skolgång som gör att de når – och helst överträffar – kunskapsmålen. Det betyder att skolan måste se varje enskild elev utifrån de förutsättningar han eller hon har. Vid behov ska särskilt stöd kunna sättas in – i god tid. Men även särbegåvade elever ska ges den stimulans som krävs för att göra skolan meningsfull för dem.

Nationella prov är bra som kvalitetsmätare på skolorna och ska vara kvar i minst dagens omfattning. Förutom att säkerställa en likvärdig bedömning och betygsättning i skolan, är de nationella proven en viktig indikator på hur enskilda skolor har lyckats med sitt kunskapsuppdrag. Men för att rättningen av de nationella proven ska ske likvärdigt och rättssäkert vill vi att de nationella proven rättas kommungemensamt.

För att minska risken för kunskapstapp under det långa sommarlovet vill vi starta ett pilotprojekt i Malmö med ett läsår med tre terminer och kortare sommarlov.

Varje barn ska få den hjälp och stimulans det behöver

Alla elever är tack och lov inte stöpta i en och samma form. Vissa barn lär sig fort och för andra tar inlärningen längre tid. Därför ska skolan heller inte vara utformad så att den förutsätter att alla elever alltid ligger på samma nivå och utvecklas i samma takt. Skolan ska fånga upp och möta barnen där de är just nu.

Barn med behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda. Det ska upprättas tydliga åtgärdsprogram när en elev har svårt att nå målen. Resurser ska sättas in så tidigt som möjligt. Specialpedagoger och annan elevhälsopersonal ska finnas tillgängliga. Undervisning i liten grupp eller särskild undervisningsgrupp ska vara möjligt. Samarbetet med BUP ska vara smidigt och utan dagens långa kötider. Elevhälsoteam ska finnas på varje skola och stöttas upp med hjälp av ett centralt resursteam. Elevhälsoarbetet ska vara kvalitetssäkrat och systematiskt.

Motverka hedersförtryck, extremism och antisemitism

Hederskartläggningen som gjordes i storstäderna och blev klar 2018, visar att så mycket som var femte av Malmös niondeklassare lever under någon form av hedersnorm. Liberalerna har under nuvarande mandatperiod skjutit till extra resurser för att intensifiera det hedersförebyggande arbetet och förbättra sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Vi får aldrig acceptera att barn och ungas liv begränsas och att de hindras att göra egna val. Ett annat väldigt viktigt arbete är att förebygga antisemitism och rasism i skolan. Under mandatperioden har vi ingått samarbete med bl a judiska församlingen och Svenska Kommittén mot Antisemitism och skjutit till extra resurser för att kunna anställa en samordnare mot antisemitism och hatbrott. Samordnaren kommer att arbeta i samverkan med framförallt grund- och gymnasieskolorna. I nära förbindelse med detta står även att motverka rekrytering till extremistiska miljöer och se till att nolltolerans mot sådana influenser råder i skolorna.

Vår politik i ett nötskal

  • En skola med kunskap i fokus 
  • Din bakgrund ska inte avgöra din framtid 
  • En lugn och trygg arbetsmiljö i skolan 
  • En trygg skola är en bra skola
  • En skola utan mobbning, antisemitism och hederskultur
  • Malmös elever ska lämna skoltiden med en ryggsäck fylld av kunskap och framtidstro
  • Låt lärare vara lärande

Trygghet, ordning och reda

För att varje elev ska ges förutsättning att lyckas i skolan är det viktigt att det är lugn och ro i klassrummet. Stökiga klassrum drabbar alla elever och fråntar dem möjligheten att utveckla sin fulla potential. Det är viktigt att läraren är trygg med att kunna vidta disciplinära åtgärder i klassrummet, enligt det regelverk som finns. Som ett led i detta vill även Liberalerna avskaffa Barn – och Elevombudet,(BEO) som har gjort att antalet kränkningsanmälningar mot skolor har växt lavinartat och skapat enorma administrationsbördor för rektorer och lärare.

Likaväl som skolan ska vara en öppen plats för lärande, ska den också vara en säker och trygg plats som håller obehöriga personer ute. Skolan ska arbeta aktivt och förebyggande mot droger, mobbning, diskriminering och skolk, och insatser ska sättas in i rätt tid för att erbjuda stöd till de elever som far illa. För att detta ska fungera krävs en stark samverkan mellan skola, vårdnadshavare, sociala myndigheter och polis, så att rätt resurser kan sättas in i ett tidigt skede.

Vårdnadshavare ska vid skolstart informeras om att det råder skolplikt i Sverige och vad som händer om eleven har en omfattande frånvaro i skolan.

Lärarna – skolans viktigaste resurs

Lärarna har Sveriges viktigaste jobb. De ska rusta kommande generationer för livet och ge alla barn i Sverige möjlighet att nå sina drömmar. Vi behöver fler skickliga lärare och Malmö ska vara en stad där de allra bästa i varje årskull vill bli lärare. För att lyckas med det krävs att yrkets status ökar och att lärarlönerna ligger på en attraktiv och konkurrenskraftig nivå.

För att kunna lyfta Malmös skolresultat behöver mer undervisning ske av personal med rätt kompetens. Vi behöver därför öka antalet behöriga lärare i Malmös skolor, framförallt i de socioekonomiskt svagare områdena. Samtidigt behöver lärarnas avlastas så att de kan fokusera på det de är bäst på, nämligen att undervisa. Vi avlastar lärarna genom att lätta den administrativa bördan och ha fler kompletterande tjänster, såsom lärarassistenter och elevkoordinatorer.

Även om skolresultaten i Malmö förbättras, är gymnasiebehörigheten fortfarande alldeles för låg. Vår ambition är att alla barn ska klara av skolan och därefter gå vidare till en praktisk eller högskoleförberedande gymnasieutbildning. För dem som inte har fullständiga betyg vid terminsavslut, ska lov/sommarskolan ge möjlighet att inhämta kunskapsluckor. Alla behöver inte bli akademiker men om du saknar gymnasieexamen kommer du ha svårt att hitta en egen försörjning och därmed leva ett fritt och självständigt liv. Även samhällets kostnader för detta utanförskap är alltför höga.