Förskolan

Förskolan ska ge barn en bra start i livet!

Inget är viktigare än en bra start. Det ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Förskolans betydelse för barns utveckling är central. Alla barn ska av det skälet ges möjlighet att gå i förskolan. Att tidigt förbättra barns färdigheter i svenska är en nyckelfaktor för att bekämpa segregation.

Kvalitet skapas i barnens möten med de vuxna och de andra barnen. Alla barn som går i någon av Malmös förskolor ska ha en rolig, lärorik och trygg upplevelse.

Förutsättningarna att bedriva utbildning skiljer sig dock mellan förskolorna. Det finns en stor variation vad gäller standarden på lokaler och utemiljö. Medarbetarnas utbildningsnivå och kompetens varierar – inte minst språkkunskaper. Kompetensbristen, både vad gäller förskollärare och utbildade barnskötare, samt personal med bristande kunskaper i svenska språket, gör att Malmö förskolor har svårt att erbjuda en likvärdig förskola i alla delar av Malmö. Det är något vi prioriterar högt på kommunal nivå, men som på sikt kommer att kräva större nationella insatser för att få bukt med.

Eftersom förskolan har potential att verka socialt utjämnande är det viktigt att så många barn som möjligt går i förskolan. Den uppsökande verksamheten i den öppna förskolan är för många familjer den första kontakten med förskolan. Det är viktigt att ta hela familjen i beaktande och även rikta sig till vårdnadshavare. Familjecentraler är därför en prioriterad fråga för Liberalerna. Familjecentraler är en mötesplats för föräldrar och barn där barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola är samlokaliserade och bedriver sina verksamheter samtidigt.

Höj ambitionerna för lärande i förskolan

Varje barn har rätt till en bra skolgång. Oavsett om du är pojke eller flicka, om du är född i Sverige eller om du kom hit igår, om du har något funktionshinder, eller om du är särskilt intresserad av matte. För att alla barns unika behov ska kunna tillgodoses är det viktigt att det finns en mångfald av skolor att välja mellan. Skolan ska också hålla samma höga kvalitet oavsett var i staden du bor. Tyvärr är det inte så idag. Barn i socioekonomiskt svagare områden har inte samma förutsättningar att lyckas i skolan som andra. Det kommer vi Liberaler aldrig att tolerera.

Språkförskola - mer svenska för nyanlända barn

Barn som gått i förskolan har lättare att sedan klara skolan. Förskolan är bra för alla barn men fyller en särskild roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Vi vill att fler nyanlända barn och barn till nyanlända ska få gå i förskolan för att få träna svenska.

Inga könstereotyper

Alla barn ska få utvecklas precis som de vill, oavsett de könsstereotyper som finns. Liberalerna vill att alla pedagoger och förskolor aktivt arbetar med genuspedagogik och att alla skolor har jämställdhetsansvariga

Skärpt tillsyn och stopp för nya religiösa förskolor

Skolinspektionens tillsyn över förskolan, med fokus på kvalitet och måluppfyllelse, ska stärkas genom att inrätta en nationell förskoleinspektion. Tillsynen över förskolor med religiös inriktning ska skärpas och ingen ytterligare nyetablering eller utökning ska medges.