Ungdomar ska inte gå under i skjutningar, de ska gå i skolan

Flera av årets rekordmånga skjutningar och gängrelaterade mord har utmärkt sig för att ha
väldigt unga gärningsmän. För Malmös del har detta varit särskilt påtagligt vid mordet på en
gängkriminell ledare vid köpcentret Emporia för några veckor sedan, där en blott 15-åring
häktades som misstänkt för att ha genomfört dådet.

Liberalerna har föreslagit flera åtgärder för att få bukt med gängkriminaliteten och stoppa
rekrytering av unga. Slopandet av straffrabatten som gör att de flesta idag friges efter att ha
avtjänat 2/3 av sitt straff samt att grovt kriminella ungdomar placeras på särskilda anstalter
med specialutbildad personal är några konkreta förslag som vi har lagt.

Som vår partiledare Johan Pehrson har konstaterat krävs det dock både järnhandske och
lovikavante för att komma till bukt med rekryteringen av unga till gängkriminalitet. Här
spelar skolan en stor roll.

Vi Liberaler är övertygade om att tidiga sociala insatser, en bra skola och samverkan mellan
myndigheter är rätt väg för att bryta rekryteringen in i kriminella gäng. Vi står för en politik
som ger alla chansen att bli sina bästa jag och som bryter destruktiva, kriminella mönster. Det
är till exempel få ungdomar i kriminella gäng som gått ut skolan med fullständiga betyg.

För oss är det därför av yttersta vikt att alla barn ska klara grundskolan med behörighet till
gymnasiet. Det låter kanske självklart, men så är det inte i dag. Alla elever, oavsett bakgrund,
ska få den hjälp och stöd de behöver och skolan ska ha höga förväntningar, kunskap och
studiero i fokus. Med fler lärare i klassrummen, utvidgad läxhjälp, lovskola, spets-och
profilutbildningar och en större satsning på elevhälsan kommer vi lyfta svensk skola och
återinföra kunskapsskolan.

Barn som börjar skolan utan att kunna svenska får en svår start. För att alla barn ska ha en så
likvärdig chans som möjligt när de når skolåldern vill vi i Liberalerna införa ett särskilt stöd i
form av språkförskola, skolplikt till förskolan och en tidigare obligatorisk skolstart än i dag.

Vi vill också tidigt upptäcka barns språkbrister genom screening. Detta kan vara så tidigt som
i förskoleålder, men även genom upprepade screeningar i grundskolan. Det är också så vi kan
mäta och se en utveckling över tid.

För att hindra att unga hamnar i kriminalitet och bekämpa brottslighet så behövs
socialtjänstlagen moderniseras och socialtjänsten få skarpare verktyg som till exempel
utökade möjligheter till tvångsåtgärder för unga på väg in i kriminalitet. Samverkan mellan
skola, socialtjänst och polis behöver också bli bättre genom en modernare
sekretesslagstiftning. Som lagstiftningen är formulerad idag får det konsekvensen att
kommunikation mellan skola och socialtjänsten brister. Detta är något skolpersonal ofta
påtalar som ett problem och efterlyser möjligheten att få information om de åtgärder som sätts
in, när skolan gjort en orosanmälan.

Det finns många bra exempel på lyckade insatser för unga i utsatta grupper, som skulle kunna
skalas upp. Skolfam i Malmö är ett sådant. Här får familjehemsplacerade barn, som ofta är
särskilt sårbara och i riskzonen för kriminalitet, hjälp med att klara sin skolgång. Målet är att
de ska nå gymnasiebehörighet. Ett annat exempel är hembesöksprogrammet i Rinkeby-Kista,
där förstagångsföräldrar får besök och extra stöd i hemmet av BVC och föräldrarådgivare.

Genom tidiga riktade sociala insatser mot ungdomar och en starkare dialog och samverkan
med vårdnadshavare, kan vi skapa ett tryggare samhälle och minska kostnaderna för
kriminaliteten. Ungdomar ska inte gå under i skjutningar – de ska gå i skolan.

Fredrik Malm (L), skolpolitisk talesperson

Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Malmö stad

Sara Wettergren (L), kommunalråd med ansvar för skola, Malmö stad